Advisors

1 Sanyukta Shrestha
2 Krishna Kishor Shrestha
3 Ghanashyam Paudyal
4 Shailendra K Shrestha
5 Prof. Keshav Dahal
6 Prof. Hom Dhakal
7 Dr. Birendra Shrestha
8 Ass. Prof. Ramesh Marasini
9 Dr. Bidur Ghimire
10 Laxman Ghimire
11 Rajkumar Tripathi
12 Umesh Parajuli