Advisors

1 Shailendra K Shrestha
2 Ghanashyam Paudyal
3 Krishna Kishor Shrestha
4 Prof Keshav Dahal
5 Subodh Timilsina
6 Krishna Chakhun
7 Dr Birendra Shrestha
8 Rajesh Pathak
9 Dr Kul Marahatta
10 Sachida Chaturbedi
11 Prof Hom Nath Dhakal